Inženýrská činnost

Zajistíme veškeré činnosti a administrativu související s realizací zakázky.

Zastoupíme Vás při územním či stavebním řízení. Vyřídíme územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení, stavební povolení, atd.

 Zajistíme:

 • vyjádření majitelů pozemků, správců inž. sítí, dotčených orgánů veřejné správy a organizací,
 • uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrských sítí (věcného břemene),
 • uzavření smluv o zřízení služebnosti inženýrských sítí (věcného břemene),
 • vklady do katastru nemovitostí,
 • zpracování dopravně inženýrských opatření,
 • zpracování a realizace dopravně inženýrských rozhodnutí,
 • smlouvy o zvláštním užívání komunikací,
 • výkopová povolení,
 • smlouvy o vyvolané překládce sítí elektronických komunikací,
 • zpracování povodňových plánů,
 • zpracování projektových dokumentací v ochranných pásmech dráhy, lesa atp.

Víme, jak ochránit Vaše investice a snížit časovou náročnost realizace.